X

Badanie rynku jako kluczowy element biznesplanu

Biznesplan jest dokumentem na podstawie którego można ocenić, czy planowane przedsięwzięcie biznesowe jest opłacalne. Zawiera on kilka typowych elementów, w tym również dokładne badanie rynku. Czemu służy to ostatnie oraz dlaczego jest to tak ważny element tego dokumentu?

 

Proste metody badania rynku do biznesplanu

 

W tym segmencie biznesplanu istotne jest wskazanie, w jakim sektorze będzie działać firma oraz czym dokładnie się on charakteryzuje. Należy m.in. wskazać, w jakiej jest on fazie rozwoju, jakie zachodzą na nim tendencje, a także jak wygląda on pod kątem perspektyw na najbliższe lata.

Najprostszym sposobem badania rynku jest w tym przypadku metoda SWOT. Dzięki niej wskazuje się na mocne i słabe strony, które mają cechować powoływaną firmę, ale również okazje i ograniczenia związane z otoczeniem zewnętrznym. Trzeba bowiem pamiętać, że to ostatnie zawsze będzie miało duże znaczenie na działanie przedsiębiorstwa, przy czym wpływ ten będzie różnił się w zależności od sektora.

Przykładowo w branży paliwowej, ogromne znaczenie dla jej działania mają regulacje prawne, a także zjawiska związane z ekonomią oraz zmianami na rynkach światowych.

Otoczenie polityczne, ekonomiczne, socjokulturowe oraz techniczne bierze się też pod uwagę w przypadku równie popularnej w kręgach marketingowych metody badania rynku o nazwie PEST. Niestety jej głównym ograniczeniem jest fakt, że wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, aby zgromadzone dane były wiarygodne.

 

Jak pozyskać dane liczbowe do biznesplanu?

 

Przeprowadzając badanie rynku na potrzeby biznesplanu absolutnie niezbędne jest poleganie na danych liczbowych. Oczywiście nie w każdej branży ich zdobycie jest możliwe na postawie już gotowych analiz, okazuje się jednak, że obecnie można pozyskać je stosunkowo łatwo i to niewielkim kosztem.

Mając przynajmniej wstępnie dookreśloną grupę docelową do której produkty lub usługi ma kierować przedsiębiorstwo, można przeprowadzić proste badanie rynku online. Służy do tego platforma Badanie-Opinii.pl, dzięki której ankiety tworzy się samodzielnie, bez dodatkowej pomocy specjalistów, a tym samym z niskim budżetem na realizację. To doskonała propozycja właśnie dla tych osób, które są dopiero na etapie planowania działań biznesowych, nie chcą jednak polegać na domysłach, a na wiarygodnych danych liczbowych.

Biznesplan to ważny dokument, przy czym jego rzetelność zależy w dużej mierze od tego, czy dane liczbowe są miarodajne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z badaniem rynku, przy czym jak widać obecnie takie informacje można pozyskać naprawdę szybko, bez jednoczesnego poświęcania na ten cel dużego budżetu.