X

Tag: badania marketingowe (9)Badania opinii i satysfakcji pracowników

Bardzo ważną usługa dla biznesu, świadczoną przez agencję Mad Media są wszelkiego rodzaju badania opinii pracowników oraz ich satysfakcji. Jest to jeden z tych rodzajów badań, które zapewniają nam wyjątkowo dobre możliwości rozwojowe dla przedsiębiorstw, poprzez wsłuchanie się w głos pracownika, który przecież w wielu kwestiach organizacyjnych, będzie miał o wiele więcej do powiedzenia, niż pracownicy biurowi, którzy faktycznej pracy fizycznej na oczy nie wiedzieli, przez co też, nie powinni się zajmować jej organizacją.

 

Jak zbadać opinię pracowników?

Dlatego też, na zlecenie wielu poważnych przedsiębiorstw w całym kraju, przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników w wyniku których przedsiębiorca dowiaduje się, jak pracownicy są nastawieni do pracy w firmie. Bardzo często bowiem okazuje się, iż przez wzgląd na zbyt niskie wynagrodzenia, bądź kiepskiej jakości warunki socjalne w przedsiębiorstwie, pracownik, kiedy tylko zdobędzie odpowiednie doświadczenie zawodowe, odejdzie do konkurencji. Taka polityka w profesjonalnych firmach, jest niedopuszczalna, bowiem władowane w wyszkolenie pracownika pieniądze maja się zwracać, przez co też badania satysfakcji pracowników jest tutaj wręcz elementem kluczowym, w celu sprawdzenia, ilu z nich znajduje się z grupie zagrożonej odejściem z firmy. Dzięki tej wiedzy, przedsiębiorca będzie miał możliwość przeprowadzenia odpowiednich działań, mających na celu poprawę satysfakcji pracowników z wykonywanej oraz z warunków zarówno socjalnych jak i finansowych.

 

Usługa badania marketingowego

Świadczymy także wszelkiego rodzaju badania marketingowe, które stanowią nieco odmienną grupę w działalności badawczej, aczkolwiek także przeznaczone są dla przedsiębiorców przede wszystkim. Chodzi tutaj o badania rynku i wszystkich jego aspektów, w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszego stanu technologicznego w przedsiębiorstwie, oraz określenia kierunków rozwoju, mających na celu wyprzedzenie konkurencji.


Badanie omnibusowe - z pomocą dla biznesu

Dzięki osiągnięciom w dziedzinie wspomaganych komputerowo badań telefonicznych (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI), zmierzającym  w kierunku zarówno obniżenia kosztów jak i skrócenia czasu realizacji procesu badawczego wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę. Badania omnibusowe wykonywane przy pomocy techniki CATI są naszą odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy sądzą, że badanie musi być drogie.

Cena zadania jednego pytania 1000 mieszkańców kraju to w przypadku Omnibusa CATI jedynie 400zł. Co więcej, niska cena nie jest wynikiem obniżenia standardu badania, które prowadzone jest w dużej, ogólnopolskiej próbie, uwzględniającej rzeczywiste zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. W badaniu każdorazowo biorą udział mieszkańcy wszystkich województw.

 

Łączenie projektów

Sekretem badania omnibusowego jest skompilowanie projektów od różnych zlecających w obrębie jednego kwestionariusza badawczego, co sprawia, że koszty realizacji ankietyzacji rozdzielane są pomiędzy wszystkich zamawiających. Każdy z nich otrzymuje finalnie raport dotyczący zlecanej przez niego części badania.

Szczególnie miłą niespodzianką może okazać się czas realizacji badania. Raport w wersji podstawowej gotowy jest już w siedem dni po rozpoczęciu procesu ankietyzacji. Zawrotna prędkość badania jest wynikiem zastosowania wspomnianej techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, podczas którego digitalizacja materiału odbywa się synchronicznie do jego pozyskiwania, co umożliwia niemal natychmiastowe zarządzanie wynikami badania.

 

Raportowanie

Raport w wersji podstawowej zawiera tabelaryczne zestawienia (procentowe i liczbowe) dotyczące pojedynczego pytania lub całego ich bloku, zleconego przez zamawiającego. Za dodatkową opłatą możliwe jest poddanie wyników badania omnibusowego dodatkowym analizom statystycznym, przeprowadzenie weryfikacji hipotez statystycznych, w celu wyłonienia istotnych korelacji pomiędzy zmiennymi oraz wprowadzenie elementów metody opisowej, ułatwiających interpretację danych.

Badania omnibusowe prowadzone są w comiesięcznych cyklach, dzięki czemu znakomicie nadają się do pomiaru określonego aspektu w równych odstępach czasu, co pozwala na monitorowanie danego wskaźnika – na przykład stanu wiedzy lub zadowolenia konsumentów w zakresie danego aspektu. Także prowadzący akcje informacyjne, promocyjne i kampanie społeczne mogą wykorzystać cykliczność badania omnibusowego, prowadząc pomiar przed, w trakcie i po zakończeniu akcji.


Korzystanie z wyboru

Na półkach – pełno. Nie to, co kiedyś. Dziś Polak może wybrać – więc z wyboru korzysta, choć nie zawsze w stu procentach świadomie. Chcąc kupić jajka może kupić nie tylko jajka, ale jednocześnie oddać głos za chowem klatkowym lub wolnym wybiegiem. Kupując makaron faworyzuje towar rodzimy lub ojczyznę wszelkiej pasty – Włochy. Płacąc za chleb – płaci przy okazji za ciekły azot lub gluten. Podejmując decyzje w sklepie – umacnia własne wartości i prezentuje pewne przekonania, uświadomione lub nie.

Żeby sprzedać produkt nie wystarczy dziś zatem zwyczajnie wystawić go na półce, gdzie klient stęsknionym wzrokiem prędko wychwyci go, pomiędzy octem a octem. Dzisiaj produkt oznacza więcej niż mogą zaoferować jego użytkowe właściwości, dlatego aby podjąć skuteczną konkurencję z obecnymi liderami – lub, by utrzymać się na rynku – konieczne jest rozpoznanie preferencji klientów, ich przyzwyczajeń i postaw, które stanowią o pierwszeństwie konkretnego produktu przed innymi.

 

FMCG zbadane

Wyspecjalizowany rynek wymaga odpowiednich narzędzi badawczych, którymi dysponują firmy zajmujące się na co dzień badaniami marketingowymi. Rozwijają one stale dostępne techniki, starając się jak najprecyzyjniej diagnozować ważne z punktu widzenia tworzenia strategii marketingowej zachowania konsumentów. Dobra o charakterze szybkozbywalnym mają to do siebie, że klient ma z nimi bardzo częsty kontakt. Trudno oszacować jednak, czy w danym przypadku jest to wada, czy też zaleta, skoro częsty kontakt z jednej strony pomaga we wzrokowym kojarzeniu marki, z drugiej – sprawia, że zwraca się na nią niewielka uwagę. Każdy przypadek jest inny, dlatego badanie powinno być indywidualnie do niego dostosowane.

 

Metody badania rynku FMCG

Wzorcowe badania rynku FMCG zawierają w odpowiednich proporcjach zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Jedne odpowiadają na pytania dotyczące tego, co się dzieje, drugie tłumaczą, jak. Istotna jest równowaga pomiędzy komponentami badania, która w zależności od zakreślonego obszaru badawczego kierunkuje poszukiwania odpowiedzi, stanowiącej podstawę konstruowania strategii sprzedaży i promocji produktu.

Badania ilościowe to przede wszystkim ankiety – badany odpowiada na kwestionariuszowe pytania, zwykle poprzez wskazanie odpowiedzi w ramach kafeterii. Ogranicza to wysiłek związany z analizą odpowiedzi, jednocześnie jednak nie daje pogłębionego wglądu w proces kształtowania się decyzji po stronie konsumenta. Badania tego typu nastawione są na zbadanie tendencji wspólnych dla dużej populacji.

Na pytanie, jak to się dzieje, że dana tendencja jest dla danej populacji wspólna odpowiedzieć można posiłkując się badaniem jakościowym – na przykład w nowoczesnej formie Mystery Shopping. Ta metoda pozwala rozpoznać warunki, w jakich odbywa się sprzedaż. Dzięki niej łatwo zdiagnozować nieprawidłowości w stosowanej strategii.

Najlepiej oczywiście, gdy metoda ta uzupełnia dane zebrane w badaniu ilościowym, przykładowo: zdiagnozowano niski poziom sprzedaży produktu X w sklepach wielkopowierzchniowych – badanie Mystery Shopping ujawniło następnie, że produkt umieszczony był w tych sklepach zbyt wysoko na półkach, by klient był w stanie swobodnie po niego sięgnąć.


Komu może przydać się tajemniczy klient

Tajemniczy klient, czyli inaczej Mystery Client, czy też Mystery Shopping, to technika badawcza badań marketingowych i badań rynku. Wszędzie tam, gdzie występuje kontakt z klientem. Czy jest to produkcja, czy usługi. Każda firma powinna dbać o zadowolenie klinta, stąd konieczność badań działów sprzedaży, obsługi klienta, reklamacji, marketingu i innych, odpowiadających im zakresem obowiązków. Badanie tajemniczy klient pomaga w takich sprawach, jak podnoszenie jakości obsługi, lepsza polityka informacyjna, lepsza strategia marketingowa. W czasach, kiedy na każdym ryku występuje wysoka konkurencyjność, a klienci nie lubią zmian, jest to szczególnie istotne. Dlatego warto wynająć profesjonalną agencję badawczą do przeprowadzenia badania tą techniką.

 

Jaką firmę badawczą wybrać do tajemniczego klienta

Wybór firmy badawczej nie jest łatwy. Na tym rynku bowiem również jest wysoka konkurencyjność, działa bardzo dużo małych, średnich i dużych firm. Na pewno na początku warto zwrócić uwagę na kompetencje zespołu badawczego, zakres metod i technik wykorzystywanych w badaniach, referencje. Lista klientów czasem jest bardzo długa, dlatego najłatwiejszym sposobem jest wybranie kilku z nich, oczywiście podobnych profilem do firmy zlecającej badanie i skontaktowanie się z nimi celem sprawdzenia referencji. Po wyborze firmy następują twarde negocjacje cenowe. Zwycięsko można z nich wyjść tylko wtedy, kiedy wiemy co, w jakim zakresie i w jakim czasie chcemy zbadać. Wtedy także stworzenie scenariusza i wymagań będzie prostsze. Niska cena nie jest więc najważniejsza.

 

Audytorzy

Każda firma badawcza ma mniej lub bardziej stały zespół moderatorów, ankieterów i tajemniczych klientów (audytorów). Na potrzeby poszczególnych projektów badawczych można oczywiście te zespoły rozszerzać. Ale o ile łatwo jest przeszkolić ankietera telefonicznego, o tyle tajemniczy klient to inna historia. Muszą być to ludzie spostrzegawczy, posiadający dobrą pamięć, pewni siebie, z łatwością posługujący się sprzętem elektronicznym (tablet, kamera, dyktafon itp.), potrafiący „udawać” klienta konkretnej placówki. Istotne są takie rzeczy jak sposób ubioru, sposób prowadzenia rozmowy, sposób zapisu informacji. Nie wystarczy zatem świetnej jakości sprzęt elektroniczny, chociaż jest on niezbędny. W tajemniczym kliencie liczy się przede wszystkim audytor. Dlatego warto wybrać do badania firmę ze stałym zespołem audytorów.

 

Na czym polega to badanie

Tajemniczy klient rozpoczyna swoją wizytę w placówce badanej firmy od zebrania podstawowych informacji, w zależności od zakresu badania mogą to być: sposób eksponowania logotypów, sposób rozmieszczenia półek, sposób rozmieszczenia towarów, poziom czystości placówki, miejsca przebywania pracowników, itp. Następnie przechodzi do kontaktu z pracownikiem placówki. Jest to rozmowa według ustalonego z zamawiającym scenariusza. Przy czym oceniany jest każdy aspekt, nie tylko wiedza pracownika i jego dyspozycyjność, także jego gotowość pomocy, schludność, słownictwo, ogólnie – kompetencje miękkie. Na podstawie ogólnej oceny i kontaktu z pracownikami, audytor sporządza raport. Dzięki niemu możliwa jest ocena poszczególnych placówek, a także całych sieci.


Jakich błędów należy unikać w badaniach społecznych?

Podstawą zrealizowania wartościowego procesu badawczego jest właściwe rozplanowanie podejmowanych działań przy uwzględnieniu specyfiki badanego zagadnienia. Przede wszystkim należy wykazać się dużą uważnością, która pozwoli na wychwycenie mogących zdarzyć się błędów w badaniach społecznych. Taka postawa przełoży się na jakość samego procesu, a co za tym idzie na wiarygodność pozyskanych danych. Cel jest punktem spajającym proces Kluczowymi sprawami dla przeprowadzenia wartościowego procesu badawczego są:

 • poprawne wskazanie celu badania oraz jego rozpoznanie;
 • dobranie narzędzi badawczych odnoszących się do specyfiki badania;
 • właściwe wskazanie próby badawczej;
 • projektowanie przebiegu procesu;
 • budowa narzędzia zorientowanego na postawiony cel.

Dzięki przywołaniu tych kwestii można zauważyć jak ważną kwestią jest konkretyzacja celu badania społecznego, który to obecny jest na każdym etapie badania. Stąd też mówiąc o nim można traktować go jako punkt, który odpowiedzialny jest za spajanie poszczególnych działań badawczych. Błędy podczas projektowania badania… Wśród błędów mogących pojawić się w trakcie projektowania badania warto wymienić między innymi:

 • niewłaściwą forma pytań np. pytania sugerujące;
 • zamknięcie się na jedną opcję i nie dostrzeganie innych możliwości;
 • projektowanie badania w taki sposób, aby osiągnąć pożądany wynik;
 • uogólnienia w związku z ograniczoną obserwacją.

Każdy z tych błędów może wpłynąć na efekt badania, a tym samym pozyskane dane, których nie będzie można uznać za rzetelne. Podstawą badania jest jego przygotowanie Jeśli chodzi natomiast o samą realizację badań społecznych to błędy mogą wynikać między innymi z takich kwestii jak:

 • zastosowanie niedopracowanych narzędzi;
 • źle dobrana próba badawcza;
 • brak potrzebnej skrupulatności w zbieraniu bądź interpretowaniu danych;
 • niedopasowanie narzędzia do grupy podlegającej badaniu;
 • zbytnie zaufanie tradycji czy autorytetom.

Jednak dzięki właściwemu przygotowaniu procesu badawczego można uniknąć tych błędów i przemienić słabe punkty badania w jego mocne strony. Proces jest szansą na zrozumienie Widząc proces badawczy jako spójną całość składającą się z wielu etapów można zdać sobie sprawę z ważności podejmowanych decyzji. Błądzić jest rzeczą ludzką – kwestia tylko w tym, w jaki sposób uporamy się z popełnionymi błędami. Badania społeczne dają możliwość zrozumienia zachodzących zjawisk w społeczeństwie, ale tylko wtedy, gdy poparte są świadomą pracą.


Badania tajemniczy klient – profesjonalna kontrola jakości usług

Wysoka efektywność

Badania tajemniczy klient są jakościowym typem prowadzenia badań. Dzięki tej metodzie masz możliwość sprawdzenia, w jaki sposób pracownicy Twojego przedsiębiorstwa realizują Customer Service w placówkach firmy. Szybka rekcja na potrzeby klientów, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, porządek i estetyka w oddziale firmy to istotne ogniwa składające się na marketing i PR firmy. Standardy wyznaczające określony savoir-vivre pracowników mogą decydować o powodzeniu transakcji handlowych. Czuwaj nad procesem obsługi klienta, dzięki zaawansowanym badaniom Mystery Shopping.

 

Sposoby realizacji

Podczas badania tajemniczy klient, pracujący dla agencji badawczej tajemniczy klient przychodzi do sklepu, jako „statystyczny klient”. Realizując badania w sklepach z obuwiem, hotelach, restauracjach, placówkach opieki medycznej, salonach z odzieżą, aptekach czy oddziałach bankowych, celem sprawdzenia: jakości komunikacji personelu z klientem, funkcjonowania obiektu, porządku w placówce, lokowania towaru, czy też czasu realizacji usług - wspieramy działania, mające na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dokładny proces badania tajemniczy klient opiera się na trzech filarach: zbierania informacji o firmie i jej ofercie na podstawie obserwacji; korzystania z usług firmy lub zakupu produktów, przy jednoczesnej ocenie wszystkich istotnych elementów funkcjonowania Customer Service; sporządzenia raportu z przebiegu badania, zawierającego relację i ocenę wszystkich elementów składowych obsługi klienta.

Firma BioStat® realizuje jakościowe badania tajemniczy klient od 15 lat. Posiadając dostęp do wyszkolonych audytorów z całego kraju, podejmujemy indywidualne projekty badawcze dla korporacji, fabryk i dużych firm. Satysfakcja klienta jest dla nas najwyższym wyróżnieniem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces badawczy był jak najlepiej dopasowany do profilu klienta. W tym celu wykonujemy specjalne zlecenia, w trakcie których tworzymy profil klienta posiadającego własną firmę, stronę www, adres mailowy oraz bazę produktów. Te projekty badawcze otrzymują specjalnych koordynatorów – specjalistów w zakresie marketingu, którzy nadzorują proces badań i są do stałej dyspozycji zlecającego.

 

Wyniki i zastosowanie

Wyniki badań Mystery Shopping wspomagają nadzór nad procesami Customer Service w przedsiębiorstwie. Dzięki nim można znaleźć obszary, które wymagają wprowadzenia zmian oraz te elementy, które przynoszą największe zyski. Chcąc wykonać badania tajemniczy klient w swoich placówkach, warto powierzyć je ekspertom, aby były one najwyżej jakości. Profesjonalne narzędzia oraz technika prowadzenia badań zapewnia otrzymanie rzetelnych raportów, na których można oprzeć nowe strategie rozwojowe firmy.


Badania marketingowe - przemyślane pytania, wartościowe odpowiedzi

Badanie marketingowe a dobre pytanie

Zadawanie odpowiednich pytań klientom – klientom odpowiednim, pytań celnych, czasem nie wprost, dążących do uzyskania odpowiedzi, na podstawie których można wyciągnąć wnioski dotyczące optymalizacji działań firmy nie jest rzeczą łatwą. Wiedza dotycząca zagadnień marketingowych oraz branży w której działamy to jedno, umiejętności w zakresie prowadzenia badań i rozmów z klientami - to drugie. Jedną z najważniejszych rzeczy są jednak narzędzia, którymi operuje badacz prowadzący wywiady z klientami.

 

Ekspercka wiedza

Wiedza w zakresie prowadzenia badań marketingowych wymaga odpowiedniego przygotowania i zdobycia doświadczenia związanego z projektowaniem badań marketingowych. 15 lat funkcjonowania na rynku Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, dało efekty w postaci kreatywnych rozwiązań badawczych. Badania marketingowe opierające się na dwustopniowej analizie jakościowych badań o pogłębionym charakterze – wywiady IDI oraz FGI prowadzą do wyciągnięcia rzetelnych wniosków w zakresie:

 • świadomości marki pośród konsumentów,
 • wiedzy o procesie segmentacji rynku,
 • koncepcji nowych opakowań i wdrażania nowych produktów,
 • wykrywania ukrytych potrzeb i preferencji konsumenckich,
 • reakcji konsumentów/klientów na akcje promocyjne i reklamowe,
 • weryfikacji obecności marki w mediach.
   

Realizując badania marketingowe, wartym podkreślenia jest iż niezwykle istotnym czynnikiem jest dobór próby. Eksperci ds. badań marketingowych biorą pod uwagę wskaźniki, takie jak:

 • wiek, płeć, czy też wykształcenie, miejsce zamieszkania,
 • predyspozycje i wybory zakupowe,
 • cechy respondentów w zakresie psychologiczno-społecznym,
 • aktualną sytuację zdrowotną,
 • preferowany styl życia.
   

Badania marketingowe prowadzone przez specjalistów BioStat® to pełen zakres działań eksploracyjnych. Specjaliści opracowują narzędzia badawcze oraz scenariusze badań, realizują wywiady na dwóch etapach oraz analizują zebrany materiał badawczy. Będąc właścicielem firmy, bądź osobą odpowiedzialną za marketing przedsiębiorstwa nie musisz martwić się o wykonanie któregokolwiek w ramach działań firmowych.

 

Różne warianty badawcze

Wybór wariantu badań zależy do Ciebie. Możesz wytypować, po wcześniejszych konsultacjach, najbardziej odpowiedni model realizacji badań marketingowych, dzięki któremu uzyskasz wyniki potrzebne do zrekonstruowania działań w firmie i lepszego poznania swoich konsumentów (ich potrzeb oraz świadomości).

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® poznaj warianty badań, które można zrealizować na potrzeby Twojej firmy. Sięgnij po więcej w swojej branży!