X

Tag: badania omnibusowe (1)

Badanie omnibusowe - z pomocą dla biznesu

Dzięki osiągnięciom w dziedzinie wspomaganych komputerowo badań telefonicznych (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI), zmierzającym  w kierunku zarówno obniżenia kosztów jak i skrócenia czasu realizacji procesu badawczego wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę. Badania omnibusowe wykonywane przy pomocy techniki CATI są naszą odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy sądzą, że badanie musi być drogie.

Cena zadania jednego pytania 1000 mieszkańców kraju to w przypadku Omnibusa CATI jedynie 400zł. Co więcej, niska cena nie jest wynikiem obniżenia standardu badania, które prowadzone jest w dużej, ogólnopolskiej próbie, uwzględniającej rzeczywiste zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. W badaniu każdorazowo biorą udział mieszkańcy wszystkich województw.

 

Łączenie projektów

Sekretem badania omnibusowego jest skompilowanie projektów od różnych zlecających w obrębie jednego kwestionariusza badawczego, co sprawia, że koszty realizacji ankietyzacji rozdzielane są pomiędzy wszystkich zamawiających. Każdy z nich otrzymuje finalnie raport dotyczący zlecanej przez niego części badania.

Szczególnie miłą niespodzianką może okazać się czas realizacji badania. Raport w wersji podstawowej gotowy jest już w siedem dni po rozpoczęciu procesu ankietyzacji. Zawrotna prędkość badania jest wynikiem zastosowania wspomnianej techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, podczas którego digitalizacja materiału odbywa się synchronicznie do jego pozyskiwania, co umożliwia niemal natychmiastowe zarządzanie wynikami badania.

 

Raportowanie

Raport w wersji podstawowej zawiera tabelaryczne zestawienia (procentowe i liczbowe) dotyczące pojedynczego pytania lub całego ich bloku, zleconego przez zamawiającego. Za dodatkową opłatą możliwe jest poddanie wyników badania omnibusowego dodatkowym analizom statystycznym, przeprowadzenie weryfikacji hipotez statystycznych, w celu wyłonienia istotnych korelacji pomiędzy zmiennymi oraz wprowadzenie elementów metody opisowej, ułatwiających interpretację danych.

Badania omnibusowe prowadzone są w comiesięcznych cyklach, dzięki czemu znakomicie nadają się do pomiaru określonego aspektu w równych odstępach czasu, co pozwala na monitorowanie danego wskaźnika – na przykład stanu wiedzy lub zadowolenia konsumentów w zakresie danego aspektu. Także prowadzący akcje informacyjne, promocyjne i kampanie społeczne mogą wykorzystać cykliczność badania omnibusowego, prowadząc pomiar przed, w trakcie i po zakończeniu akcji.